مهربانی و مهرورزی نشانه بلوغ روحی است.
جنین خوش اخلاق من