مهربانی و مهرورزی نشانه بلوغ روحی است.
مداحی های محرم