مهربانی و مهرورزی نشانه بلوغ روحی است.
دانلود نرم افزارهای قبله نما