مهربانی و مهرورزی نشانه بلوغ روحی است.
سوگواره عاشورایی